Voorwaarden Internet Faciliteiten

Internet faciliteiten

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1  Leverancier : is de partij die deze voorwaarden toepast op al zijn transacties met eindgebruiker.
Eindgebruiker : is de zakelijke of professionele partij die gebruik maakt van internetfaciliteiten ter beschikking gesteld door leverancier.

1.2  Deze voorwaarden bestaan uit de Algemene Voorwaarden van HEATT Support aangevuld met één of meer specifieke voorwaarden gerelateerd aan een product of dienst. Naast de Algemene Voorwaarden van HEATT Support zijn deze voorwaarden Internetfaciliteiten van toepassing, voor zover eindgebruiker geheel of gedeeltelijk van internetfaciliteiten – hoe ook genaamd- bij leverancier gebruik maakt.

1.3  De bepalingen van deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de Algemene Voor- waarden van HEATT Suppor. Bij tegenstrijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden en enige bepaling van deze onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Artikel 2. Diensten 

2.1  Leverancier kan aan eindgebruiker de tussen partijen overeengekomen diensten inzake toegang tot internet verlenen overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen specificaties. Na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen wordt aan eindgebruiker de toegang tot internet verleend, waarbij leverancier de bij hem gebruikelijke termijnen voor aansluiting in acht neemt.

2.2  Leverancier heeft het recht redelijke en of noodzakelijke aanpassingen te doen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van eindgebruiker wanneer zulks het gevolg is van door de overheid of andere bevoegde instanties opgelegde aanpassingen.

2.3  Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen zal leverancier zich inspannen één of meer (huur)lijnen van een tussen partijen schriftelijk overeengekomen capaciteit aan eindgebruiker ter beschikking te stellen. Leverancier zal een verzoek van eindgebruiker tot vergroting van de capaciteit van een (huur)lijn steeds welwillend in overweging nemen, doch leverancier staat er niet voor in dat een dergelijk verzoek in alle gevallen kan worden ingewilligd. Leverancier is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen indien hij een zodanig verzoek inwilligt.

2.4  Leverancier is te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienst inzake toegang tot internet te wijzigen indien hij dat om voortschrijdende technische en noodzakelijke ontwikkelingen wenselijk acht.

2.5  Partijen komen overeen vanaf welke locatie of welk punt eindgebruiker toegang tot het internet wordt geboden. Ingeval eindgebruiker een wijziging of verplaatsing van zijn internetaansluiting wenst, zal hij leverancier schriftelijk opdracht geven onder vermelding van de nodige gegevens. Leverancier kan aan acceptatie van die opdracht steeds (financiële) voorwaarden verbinden.

2.6  Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.7  Tenzij anders overeengekomen, is eindgebruiker verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Eindgebruiker is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot eindgebruiker staan.

 

Artikel 3. Domeinnamen 

3.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst niet begrepen het aanvragen en/of het (laten) registreren van één of meer domeinnamen bij een daarvoor in aanmerking komende instantie.

3.2  Indien in afwijking van artikel 3.1 leverancier een of meer domeinnamen bij of door tussenkomst van een derde aanvraagt en/of registreert ten behoeve van eindgebruiker, dan zijn de voorwaarden van die betreffende derde van overeenkomstige toepassing. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan eindgebruiker ter hand stellen. Eindgebruiker is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven of, bij gebreke van overeengekomen tarieven, volgens de bij leverancier gebruikelijke tarieven verschuldigd.

3.3  Leverancier staat er niet voor in dat een door eindgebruiker gewenste domeinnaam ook wordt toegekend.

3.4 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik van de domeinnaam. Eindgebruiker staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat het gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is.
Eindgebruiker vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van eindgebruiker niet door leverancier is geregistreerd.

Artikel 4. Faciliteiten, IP-adressen en andere codes 

4.1  Eindgebruiker dient te beschikken over de voor toegang tot het internet geschikte faciliteiten zoals – maar niet daartoe beperkt – adequate apparatuur, programmatuur en infrastructuur.

4.2  Leverancier zal in het kader van zijn dienstverlening aan eindgebruiker een of meer IP-adressen inzetten. Uitsluitend leverancier bepaalt of aan eindgebruiker een statisch of een dynamisch IP-adres ter beschikking wordt gesteld. Leverancier bepaalt het formaat en de standaard van de IP-adressen op basis van geldende regels en wetgeving.

4.3  Eindgebruiker staat ervoor in dat IP-adressen nimmer op enigerlei wijze misbruikt worden.

4.4  Leverancier verstrekt aan eindgebruiker de codes en instellingen die nodig zijn om vanuit het (computer)systeem van eindgebruiker toegang te bewerkstelligen tot internet. Eindgebruiker zelf draagt zorg voor de juiste invoering van deze codes en instellingen in zijn (computer)systeem.

Artikel 5. Misbruik van Internet 

5.1  Indien leverancier voor al zijn eindgebruikers geldende algemene gedragsregels hanteert, dan zal leverancier die desgevraagd aan eindgebruiker verstrekken en eindgebruiker is verplicht deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en onder alle omstandigheden zal eindgebruiker zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Eindgebruiker zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.

5.2  Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van eindgebruiker. Eindgebruiker is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is de toegang tot internet onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 5.1 aan eindgebruiker per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het voor- gaande laat onverlet het nemen van overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door leverancier jegens eindgebruiker. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder hiervoor jegens eindgebruiker aansprakelijk te zijn.

5.3  Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van eindgebruiker te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en eindgebruiker. Eindgebruiker zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 6. Storingen 

6.1  Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan eindgebruiker een storing melden bij leverancier op de door leverancier bepaalde wijze. Leverancier zal zich in dat geval inspannen de storing op te lossen conform hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van leverancier medewerking van eind- gebruiker noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storing, zal eindgebruiker alle door leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Leverancier is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door eindgebruiker of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.

6.2  Leverancier is steeds gerechtigd de toegang tot internet geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen in geval van het niet correct nakomen van een of meerdere contractuele verplichtingen en of het overtreden van een of meerdere wettelijke bepalingen.

Artikel 7. Duur 

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen looptijd, in ieder geval ten minste 12 maanden. De looptijd van de overeenkomst wordt steeds stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij eindgebruiker of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. Indien de overeenkomst meerdere diensten omvat, kan elke partij elke dienst afzonderlijk opzeggen met inachtneming van het hiervoor bepaalde.

Artikel 8. Betaling 

8.1  Alle bedragen die betrekking hebben op contractuele dienstverlening van leverancier en/of abonnementen zijn per kalendermaand bij vooruitbetaling te voldoen voor aanvang van de gebruiksperiode. Gebruikskosten worden per maand achteraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan.

8.2  Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van eindgebruiker, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen op basis van de jaarlijkse CBS-indexering voor bedrijven of door overheidsinstellingen opgelegde heffingen met ingang van de datum dat die heffing ingaat.

8.3  Leverancier zal eindgebruiker schriftelijk informeren over deze prijsaanpassing. De bedoelde prijsaanpassing vormt geen reden voor eindgebruiker om de lopende overeenkomst voortijdig te beëindigen.

8.4  Het is eindgebruiker niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten die bedoeld zijn om de gebruiksgegevens ten behoeve van facturering en zo de bedragen die eindgebruiker verschuldigd is, te beïnvloeden.

Artikel 9. Garantie 

9.1 Leverancier kan niet instaan voor de ongestoorde beschikbaarheid van de tussen partijen overeengekomen bandbreedte voor zover hij mede afhankelijk is van externe leveranciers of omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen. Vorenstaande is eveneens van toepassing met betrekking tot het te allen tijde ongestoorde en on- beperkte toegang tot internet.